ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Geldigheidsduur

Voor alle leveringen vanuit de DEUTER online shop aan klanten (hierna "klant" genoemd) gelden deze Algemene Handelsvoorwaarden uitsluitend in de versie die van toepassing is op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

Een "klant" is een consument voor zover hij een natuurlijke persoon is die een juridische transactie afsluit voor doeleinden die niet voornamelijk kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige professionele activiteit. Anderzijds is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of elk juridisch partnerschap die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsmatige hoedanigheid, een ondernemer.

Leveringen vanuit de DEUTER online shop worden uitgevoerd binnen de EU, of kunnen worden opgehaald bij DEUTER aan de Daimlerstrasse 23, 86368 Gersthofen.

2. Contractpartner, klantenservice

De koopovereenkomst wordt gesloten met deuter Sport GmbH, Daimlerstrasse 23, 86368 Gersthofen (hierna "DEUTER" genoemd).

Je kan contact opnemen met de klantenservice van DEUTER voor vragen, klachten en bezwaren tussen 08:00 en 16:45 uur op het telefoonnummer: +31 (0)45 211 08 77, evenals per e-mail op: klantenservice@deuter.nl

3. Afwijkende voorwaarden

De voorwaarden van de klant die afwijken van deze Algemene Handelsvoorwaarden worden niet erkend, tenzij DEUTER uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de geldigheid ervan.

4. Aanbod en afsluiting van de overeenkomst, bestelproces

De klant kan rugzakken, tassen, slaapzakken en andere producten uit de DEUTER-productlijn selecteren.

Met behulp van de knop "Toevoegen aan winkelwagen" verzamelt de klant producten die hij wil bestellen in een winkelwagen. De producten kunnen op elk moment uit de winkelwagen worden verwijderd door op de knop "Product verwijderen" te klikken. De geselecteerde producten kunnen worden gekocht door op de knop "Betalen" te klikken. Door op de knop "Nu kopen" te klikken, plaatst de klant een bindende bestelling voor de goederen in de winkelwagen.

Alvorens de bindende bestelling in te dienen, kan de klant zijn ingevoerde producten op elk moment bekijken en wijzigen. Bovendien worden alle items opnieuw weergegeven in een bevestigingsvenster voordat de bindende bestelling wordt ingediend en kunnen deze ook worden gecorrigeerd door middel van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties.

De bestelling kan alleen worden ingediend en verzonden indien de klant de Algemene Handelsvoorwaarden aanvaardt door het desbetreffende vinkje te plaatsen en ze daarmee aan zijn bestelling toevoegt. Alvorens de bestelling in te dienen, wordt de klant geïnformeerd over het herroepingsrecht, de beschikbaarheid van de goederen, de levertijden en de geaccepteerde betaalmethoden.

Het privacybeleid van DEUTER is van toepassing op bestellingen in de DEUTER online shop.

Bevestiging van ontvangst van de bestelling vindt plaats door geautomatiseerde e-mail (bevestiging van ontvangst) onmiddellijk nadat de bestelling is verzonden. De ontvangstbevestiging bevat tegelijkertijd de levering van een acceptatieverklaring door DEUTER (orderbevestiging).

De koopovereenkomst komt tot stand door het verstrekken van de verklaring van aanvaarding door DEUTER. De bestelling van de klant wordt herhaald in de orderbevestiging.   

DEUTER behoudt zich het recht voor om de koopovereenkomst in te trekken in het geval dat een consument daadwerkelijk in een commerciële of zelfstandige professionele hoedanigheid heeft gehandeld. In dit opzicht behoudt DEUTER zich het recht voor om informatie van klanten te verifiëren als de omvang van de bestelling niet overeenkomt met de gebruikelijke huishoudelijke hoeveelheden.

De orderbevestiging bevat deze Algemene Handelsvoorwaarden en het Privacybeleid als bijlage. De orderbevestiging wordt opgeslagen door DEUTER. De orderbevestiging en de Algemene Handelsvoorwaarden kunnen op elk moment door de klant worden afgedrukt via de functie "Afdrukken".

De orderbevestiging is bepalend voor de inhoud en de omvang van de overeenkomst. Voor nevenovereenkomsten, wijzigingen, addenda, enz. is een afzonderlijke bevestiging vereist die in een afzonderlijke e-mail wordt verzonden.


5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

Alle gespecificeerde prijzen zijn inclusief de toepasselijke wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. Voor verzending worden vaste verzendkosten berekend voor het volgende bedrag:

    DHL / DPD
  vrij van Vracht en verpakking
Duitsland €50.00 €5.00
EU €50.00 €8.00

De aankoopprijs en verzendkosten worden duidelijk aan de klant meegedeeld op de bestelpagina en in de orderbevestiging.

De klant heeft de keuze tussen de betaalmethoden die worden aangeboden in het kader van het bestelproces: directe overschrijving, PayPal, betaling per creditcard (VISA en MASTERCARD worden geaccepteerd), EC-betaling en Klarna directe overschrijving.

Voor de volgende betaalmethoden: directe overschrijving, PayPal, Amazon-betaling en creditcard, is betaling van de aankoopprijs, inclusief verzendkosten, verschuldigd bij het afsluiten van de overeenkomst.

Verrekening door de klant is alleen toegestaan als zijn claim onbetwist is of wettelijk geldig wordt bevonden.

Facturering vindt uitsluitend elektronisch plaats in een afzonderlijke e-mail. De factuur kan op elk moment door de klant worden afgedrukt via de functie "Afdrukken".


6. Leveringen, overdracht van de goederen

Levering vindt alleen plaats binnen de EU. De goederen worden verzonden met DHL en/of DPD.

DEUTER draagt het risico van verzending voor bestelde goederen wanneer de klant een consument is. Als de klant een ondernemer is, is verzending voor eigen risico.

De levertijd is 2-3 werkdagen (maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen) na bevestiging van de bestelling.

De levering van de goederen vindt plaats door levering op het door de klant opgegeven afleveradres.

Als het product niet beschikbaar is op het moment van bestelling, zal DEUTER de klant daarvan op de hoogte stellen voordat de bestelling wordt geplaatst.


In het geval van een vertraging in de levering van meer dan twee weken heeft de klant het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken. In dit geval heeft ook DEUTER het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst. DEUTER zal de klant onmiddellijk vergoeden voor alle reeds verrichte betalingen.

 

7. Behoud van eigendom

De geleverde goederen blijven eigendom van DEUTER tot volledige betaling.


8. Wettelijke aansprakelijkheidsregeling voor gebreken

In het geval van overeenkomsten met consumenten geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

DEUTER aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de door de gebruiker geselecteerde opties, zoals selectie van de orderhoeveelheid of het producttype.

Afwijkingen van de bestelde of geleverde goederen van de bestelling, met name met betrekking tot materiaal en kleur, blijven om technische redenen voorbehouden.

Er bestaat alleen een aanvullende garantie als deze uitdrukkelijk is uitgegeven in de orderbevestiging met betrekking tot het betreffende product.

Claims van de klant voor schade zijn uitgesloten. Dit sluit claims uit voor schade van de klant die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam, gezondheid of het schenden van essentiële contractuele verplichtingen, evenals aansprakelijkheid voor andere schade die is gebaseerd op een opzettelijke of grove nalatigheid van plichtsverzuim door DEUTER, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om de doelstelling van de overeenkomst te bereiken.

In het geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen is DEUTER alleen aansprakelijk voor doorgaans voorzienbare schade als deze eenvoudigweg nalatig is veroorzaakt, tenzij het gaat om claims voor schade van de klant die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

De beperkingen zijn ook van toepassing ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van de aanbieder als er rechtstreeks claims tegen hen worden ingediend.

Voor bestellingen van de klant die een ondernemer is op grond van artikel 14 van het Burgerlijk Wetboek, is de garantie beperkt tot twaalf (12) maanden. Voor overeenkomsten met consumenten op grond van artikel 13 van het Burgerlijk Wetboek is de garantie twee (2) jaar vanaf ontvangst van de goederen.

De bepalingen van de wet op productaansprakelijkheid blijven onverlet.


9. Recht van Klant op herroeping

De klant kan de overeenkomst binnen dertig dagen zonder opgave van redenen herroepen. De herroepingstermijn bedraagt dertig dagen vanaf de dag waarop de klant of een door hem genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant DEUTER informeren via een duidelijke verklaring (bijv. brief, online formulier of e-mail) over het besluit om de overeenkomst te herroepen.

De herroeping moet worden gericht aan:

DEUTER Sport GmbH

Daimlerstrasse 23, 86368 Gersthofen

E-mailadres: service@deuter.com

De klant mag het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken voor de herroeping, maar dit is niet verplicht. Het bijgevoegde modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring kan ook elektronisch worden ingevuld en verzonden via de DEUTER-website.

De klant moet onverwijld en in ieder geval binnen dertig dagen na de dag waarop de klant DEUTER op de hoogte heeft gebracht van de herroeping van deze overeenkomst, de goederen retourneren of overdragen aan DEUTER. De deadline wordt aangehouden als de klant de goederen voor het verstrijken van de termijn van dertig dagen verzendt.

De goederen moeten worden geretourneerd op risico van DEUTER. DEUTER aanvaardt de kosten voor de retourzending.

Om te voldoen aan de herroepingsperiode is het voldoende dat de kennisgeving over het uitoefenen van het herroepingsrecht wordt verzonden vóór het verstrijken van de herroepingsperiode. Indien de overeenkomst wordt geannuleerd, betaalt DEUTER de klant alle door DEUTER ontvangen betalingen terug, met inbegrip van de leveringskosten, onmiddellijk en uiterlijk binnen dertig dagen na de dag waarop de kennisgeving van de herroeping van deze overeenkomst door DEUTER werd ontvangen. Dezelfde betaalmethode die de klant in de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, wordt gebruikt voor de terugbetaling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de klant; aan de klant zullen in geen geval kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling. DEUTER kan terugbetaling weigeren totdat DEUTER de goederen heeft ontvange,n of totdat de klant bewijs heeft geleverd van het retourneren van de goederen, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

De klant betaalt alleen voor verlies van waarde van de goederen als dit verlies in waarde toe te schrijven is aan een onnodige behandeling van de goederen voor het testen van de eigenschappen, kenmerken en functionaliteit van de goederen.


10. Overdracht

De overdracht van vorderingen waarop de klant uit hoofde van de zakelijke relatie met DEUTER aanspraak kan maken, is uitgesloten.


11. Informatie over gegevensverwerking

DEUTER verzamelt klantgegevens in verband met de verwerking van overeenkomsten. DEUTER verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de klanten vertrouwelijk te behandelen in overeenstemming met de bepalingen inzake gegevensbescherming (met name de AVG, de Federale wet inzake gegevensbescherming en de Teledienstenwet).

Raadpleeg onze Verklaring inzake gegevensbescherming voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming.


12. Definitieve bepalingen

Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en de collisieregels. De niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Augsburg, Duitsland, wordt overeengekomen. Als u een klant bent met uw hoofdverblijfplaats in de EU, geniet u ook de bescherming van de verplichte bepalingen van de wetten van uw land van verblijf. U kunt vorderingen indienen in verband met deze Algemene Handelsvoorwaarden, die voortvloeien uit consumentenbeschermingsnormen, optioneel zowel in Duitsland als in de EU-lidstaat waar u woont. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting die u kunt vinden op https: //ec.europa.eu/consumers/odr/We geven er de voorkeur aan om uw problemen persoonlijk met u op te lossen en nemen daarom niet deel aan het arbitrageproces voor consumenten. Neem rechtstreeks contact met ons op als u vragen of problemen hebt.

Als een van de bovengenoemde bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig is, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de bepaling(en) van de rest van de overeenkomst.

Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de bevoegde rechterlijke instantie voor alle geschillen die uit contractuele betrekkingen tussen de klant en de dienstverlener voortvloeien, de statutaire zetel van de dienstverlener.